Anything Else

องค์กรจะมีความมั่นคงได้ต้องอาศัยระบบการจัดการที่ดี

1 min read

เป้าหมายสำคัญของแทบทุกธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของผลลัพธ์ด้านตัวเลขกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าสร้างองค์กรให้เกิดความแข็งแกร่งภายใต้ระบบกีจัดการที่ดีได้ ย่อมช่วยเติมเต็มศักยภาพชั้นยอด เกิดการเดินหน้าตามเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ รวมถึงไม่ว่าใครจะเข้ามาทำหน้าที่แทนองค์กรก็ยังคงเติบโตไปในทิศทางที่เหมาะสม เพราะมีเหตุผลสำคัญมาจากระบบที่แข็งแรงนั่นเอง ดังนั้นไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดเล็กในรูปแบบ SMEs หรือองค์กรใหญ่ระดับมหาชนก็ตาม การทำความเข้าใจเรื่องนี้คือสิ่งที่อย่ามองข้ามเด็ดขาด ความมั่นคงขององค์กรสำคัญอย่างไร ความมั่นคงขององค์กร คือ ประสิทธิภาพในด้านบริหารจัดการทุกมิติ โดยทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประเมินศักยภาพว่าองค์กรมีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหน จุดเด่นที่ควรพัฒนาต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุด จุดด้อยที่ต้องรีบแก้ไขหรือจบปัญหาให้เร็ว ลดความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หากองค์กรมั่นคงก็ช่วยให้ให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย เดินหน้าตามวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ในอีกมุมหนึ่งไม่ว่าพนักงานคนใดต่างก็อยากร่วมงานกับองค์กรที่มั่นคง แข็งแรง ไม่ใช่การต้องมาคอยแก้ไขปัญหา ต้องมาแบกภาระ [Read More…]