Tag Archives: รับทำการตลาดออนไลน์

ทำไมการทำการตลาดออนไลน์จึงสำคัญ ต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ทำไมการทำการตลาดออนไลน์จึงสำคัญ ต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน

การทำการตลาดออนไลน์นั้นถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของการทำการตลาด (Marketing) ที่จะช่วยให้ธรุกิจต่างๆ สามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ออนไลน์ได้ อย่างเฉพาะเจาะจงหรือตรงก...