Tag Archives: แรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวหาได้ที่ไหน แบบถูกกฎหมาย มีคำตอบมาบอกกันแล้ว

แรงงานต่างด้าวหาได้ที่ไหน แบบถูกกฎหมาย มีคำตอบมาบอกกันแล้ว

ในหลาย ๆ หน่วยงานโดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง งานภาคบริการทั้งหลาย มีความต้องการแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายเพื่อให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างมีคุณภา...